Regulamin korzystania z darmowego Internetu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hotspot (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu,(„Usługa”) świadczonej przez Blus Marcin Sadowski, z siedzibą w Luboń (kod pocztowy 62-030), zwanym dalej Firma Blus, w Restauracji Hyćka w Poznaniu (kod pocztowy 60-653) Rynek Śródecki 17, zlecającej zarządzanie i obsługę sieci firmie zewnętrznej.
 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do HotSpot.
 3. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014r. i może zostać zmieniony każdym czasie poprzez zamieszczenie na stronie hycka.pl regulaminu o nowej treści.
 

§ 2. Podłączenie smartfona, tabletu lub laptopa do darmowego punktu dostępu do Internetu

W celu połączenia z darmową siecią Internet w Restauracji Hyćka należy wykonać następujące czynności (przykład przedstawiono na bazie urządzeń Apple) :
 1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartphone) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodowa kartę sieciową standardu IEEE 802.11b, 802.11g lub 802.11n (pasmo 2,4 Ghz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci.
 2. Od obsługi Restauracji Hyćka otrzymujemy Voucher z kodem dostępu do sieci Internet składający się z 10 cyfr. Kod ważny jest przez okres 2 godzin licząc od godziny podłączenia urządzenia do sieci i ważny jest tylko dla jednego urządzenia.
 3. W celu zalogowania do sieci w telefonie / tablecie wybieramy : Ustawienia a następnie opcje Wi-Fi (rysunek 1)
 4. Następnie w oknie Ustawienia / Wi-Fi wybieramy sieć o nazwie Hycka (rysunek 2)
 5. Po wybraniu pojawi się ekran umożliwiający wprowadzenie kodu dostępu (rysunek 3)
 6. Korzystając z darmowego dostępu do sieci Internet w restauracji Hyćka akceptujesz regulamin będący załącznikiem do niniejszej instrukcji.

§ 3. Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. W ramach realizacji Usługi, Firma Blus dołoży wszelkich starań aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Firma Blus zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 4. Użytkownikowi przydzielone jest pasmo o maksymalnej przepustowości 2048 kb/s (download) i 512 kb/s (upload).
 5. Sesja trwa 2 godziny – po tym czasie ważność vouchera wygasa.

§ 4. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11 b/g/n będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z internetu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia urządzenia za pomocą którego korzysta z Usługi przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz w przypadku komputera do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 

§ 5. Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Firma Blus zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.
 2. Firma Blus nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 3. Firma Blus zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. Firma Blus nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
 • ujawnienie danych Użytkownika;
 • opóźnienia w otrzymywaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłowa transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Firma Blus zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszymi Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://hycka.pl/darmowy-internet oraz w Restauracji Hyćka.